64 songs of Egygo

So Sweet

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 1

Rockstar

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 2

Hella Girl

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 3

Ye Babe

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 4

Killkiss

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 5

Mood

Artist:Egygo
Writer: Egygo, Egygo Bby
Country:French
#No. 7

حب (hubun)

Artist:Egygo
Writer: Egygo, Egygo Bby
Country:French
#No. 8

Fashionista

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 10

Toxic Boy

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 11

Hotline

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 12

Señorita

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:Spanish
#No. 13

Rack

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 14

Huna

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 15

Motel Xs

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 16

Angel

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 17

After Sex

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:Occitan
#No. 18

4.00 Am

Artist:Egygo
Writer: Egygo, Egygo Bby
Country:French
#No. 19

Playboy

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 20

High

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 21

Bellissima

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 22

Dior

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 23

Mi Amor

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 24

Flashback

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 25

Memphis

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 26

Jolie Garce

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 27

Icy

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
#No. 28

Suga Sex

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
#No. 29

Cruise

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 30

Coco Bella

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 33

Luna

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 34

Coco Love

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 37

Overdose

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
#No. 40

Oversize

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 42

Te Quiero

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 43

Top Model

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 44

Faky Lovy

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:Afrikaans
#No. 45

Dineros

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 49

Wavy Girl

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 50

Gasolina

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 51

Bocashining

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 52

Vixen

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 55

In Love

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 57

Heartcall

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 58

Holdup

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:Occitan
#No. 59

Tes Iris

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 61

Caramela24

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 62

Coco Chanel

Artist:Egygo
Writer: Egygo Bby
Country:French
#No. 63